Tuesday, April 19, 2011

Il-Kleru fil-Kampanja


Il-Knisja qiegħda tuża l-enerġija kollha tagħha biex tikkonvinċi lin-nies li d-divorzju m’għandux jid­ħol f’pajjiżna. Il-farsa hi li kif spiċċaw żviluppaw l-affari­jiet, dan id-dritt ċivili bażiku se naslu biex niddeċiedu dwa­ru b’referendum. Li kieku kell­na tmexxija politika li temmen fi Stat Lajk, fejn l-Istat ma jħallix lir-reliġjon titħallat mal-politika, u l-politiċi ma jidħlux fi kwistjonijiet re­liġjużi, kieku d-divorzju ilu li daħal.

'Meeting' jew purcissjoni?


Ħafna kienu dawk li atten­dew għall-purċissjonijiet tad-Duluri nhar il-Ġimgħa li għad­diet u staqsew lilhom in­fushom kienx iċċaqalqilhom l-ilma ta’ widnejhom. Ġie rrap­portat li ġralhom hekk il-Karkariżi, il-Qrendin u dawk ta’ Raħal Ġdid. Jien inzertajt f’Ħaż-Żebbuġ u d-diskors li beda jingħad minn fuq iz-zun­tier kellu rabta sħiħa, iżda sottili, mal-vot tar-referendum dwar id-divorzju. Dak li ċertament ma kienx sottili kien ‘billboard’ fuq iz-zuntier b’messaġġ kontra d-divorzju. Drajna narawhom f’Ħaż-Żeb­buġ!


L-uzu tal-energija


Dejjem għedt li l-Knisja għand­ha kull dritt tesprimi ruħha daqs kull tip ta’ istituzzjoni oħra f’pajjiżna. Ma­dankollu, dak li ddiżgustani huwa l-mod kif iżeffnu lit-tfal f’din il-kwistjoni. L-argument li t-tfal se jkunu qegħdin isof­ru jekk jidħol id-divorzju, ma jistax ikun bażwi iktar milli hu. Għiduli inthom x’diffe­renza tgħaddi għat-tfal jekk il-ġenituri tagħhom jisseparaw jew inkella jiddivorzjaw. F’għajnejn it-tfal fiż-żewġ każi għandek każ ta’ firda. Għalihom il-firda bid-divor­zju u l-firda bis-separazzjoni, huma l-istess, daqskemm hi l-istess ix-xemx li tiddi fuq l-Afrika u dik li tiddi fuq ir-Russja. Iż-żmien li nbellgħu r-ross bil-labra ilu li għadda!

La semmejt l-enerġija sola­­ri tajjeb li nagħmel punt dwar l-enerġija tal-Knisja. Minn qiegħ qalbi nittama li bħalma l-Knisja qiegħda ssib din l-enerġija kollha biex tiġ­ġieled dan l-“għadu” kbir tal-poplu msejjaħ “divorzju”, hekk ukoll issib l-enerġija li taqbad minn qrunhom problemi soċjali li qegħdin jifnu lil pajjiżna. Kemm-il darba sibt l-okkażjoni nfaħħar lill-Isqof t’Għawdex għal diskorsi li għamel fejn tratta kwistjo­nijiet bħall-faqar u l-immig­ranti bl-aqwa mod.

Jiena nissuġġerixxi lill-Knis­ja biex ġaladarba r-referendum ikun għadda, tintefa’ teħodha qatta’ bla ħabel kontra min qed idaħħal u jxerred id-drogi f’pajjiżna. Xbajt nara żgħażagħ tal-istess età tiegħi li spiċċaw skjavi tad-drogi. Sfortunatament il-klassi politika Maltija jew qatgħet qalb­ha, jew inkella tibża’ tittratta din il-kwistjoni li qiegħda tif­ni familji sħaħ. U għal dawk li forsi jgħixu f’bozza, infakkarhom li l-problema tad-dro­gi tidħol fid-dar tas-sinjur daqskemm tidħol f’tal-fqir. Tid­ħol fid-dar ta’ dak li ma jafx jaqra, bħalma tidħol fid-dar ta’ dak li qara l-filosofiji kollha li qatt eżistew. Tidħol fid-dar tal-familji “mħarbtin” daqskemm tidħol f’tal-familji “għaqlin”.

Iva jew le?

Ikolli nammetti li sejjer bi ħġari nivvota “Iva” għad-divorzju, mingħajr qatt ma ridt li din il-kwistjoni tkun deċiża b’referendum. Il-fatt li l-po­li­tiċi tagħna spiċċaw waslu biex iddeċidew li jsir referendum, juri kemm għadna lura milli jkollna Stat Lajk.

Il-Gvern kien kompletament mif­xul kif se jirnexxilu jżomm lil-Liberali u l-Konservattivi jgħixu taħt saqaf wie­ħed, u xejn ma jneħħili minn rasi li ttieħdu deċiżjonijiet li magħhom għandhom il-mar­ki tas-swaba’ tal-President Eme­ritus Edward Fenech Ada­mi.

Mill-banda l-oħra l-Oppo­żizzjoni ma riditx tħalli lil din il-kwistjoni ġġib qasma f’partit li f’dawn l-aħħar tliet snin ra kif għamel biex jin­għaqad kemm jista’ jkun.

Għalhekk int u jien se mmorru nivvotaw f’referen­dum li seta’ qatt ma sar għax bid-dħul tad-divorzju f’Malta min iħossu kuntent biż-żwieġ tiegħu għandu d-dritt jibqa’ jħobb lil żewġu jew martu għal dejjem.

Bl-istess mod bid-divorzju f’Malta, min ikun għaddej minn kalvarju fiż-żwieġ tie­­għu; min qiegħed jesperjenza l-vjolenza, wiċċ b’ieħor, jew nuqqas ta’ rispett; min huwa separat u poġġut iżda jixtieq jiżżewweġ bħal ħaddieħor; se jkun qiegħed jingħatalu dritt ġdid, jiġifieri dak li jkollu t-tieni cans li jgħix ħajja bħan-nies.

Dedika

Niddedika dan l-artiklu għal dawk il-250 immigrant li għerqu ’l barra minn Lampe­dusa nhar is-6 ta’ April li għad­da. Fost dawn għerqu wkoll 38 mara u ħamest itfal.

[Pubblikat illum it-Tlieta, 19 ta' April, 2011 f'L-Orizzont]

Tuesday, April 5, 2011

Post il-ForUM hu fl-ETUC


Iddispjacieni hafna nisma’ lil John Bencini, President tal-Unjins tal-Ghalliema (MUT) jghid li f’Lulju li ghadda rcieva telefonata mimlija theddid minn ghand trejdjunjonista prominenti f’pajjizna. Jiddispjacini hafna wkoll meta nara l-mod ipokrita kif topera s-CMTU, fejn sa issa ghamlet minn kollox biex iccahhad lil Forum Unjins Maltin (ForUM) milli jidhlu fil-Konfederazzjoni Ewropeja tat-Trejdjunjins (ETUC).

L-MUT kienet kissritha minn mas-CMTU meta kienet qed tahdem biex ikollna Kunsill tat-Trejdjunjins (TUC) f’pajjizna. Kunsill fejn it-trejdjunjins izommu l-indipendenza taghhom, izda jkollhom ukoll struttura li tghaqqadhom flimkien. Jitnaqqsu l-piki bejn it-trejdjunjins u jintuzaw rizorsi komuni ghall-gid tal-haddiema, fost bizibilju ta’ vantaggi ohra.

Filwaqt li l-MUT kienet qed theggeg it-twaqqif ta’ Kunsill bhal dan fl-ispirtu ta’ dak li s-Segretarju tal-ETUC John Monks kien propona lis-CMTU lura fl-2004. William Portelli (President tas-CMTU) fl-ahhar tal-2008 kien hareg jghid li din ma kinetx proposta f’waqtha. Tant ma kinetx f’waqtha li l-ETUC kienet proponietha lilhom erba’ snin qabel!

Persuna brava ohra fil-kamp tat-trejdjunjonizmu Malti hija Gejtu Vella, is-Segretarju Generali tal-Unjin Haddiema Maghqudin! Tant hu bravu li f’Dicembru li ghadda wasal biex jinsinwa li min qed jahdem favur TUC ghandu f’mohhu li jwaqqa’ l-Gvern. Ghalkemm mhix idea hazina li nwaqqghu dan il-Gvern tal-minoranza li qed ifalli f’setturi importanti hafna ghal pajjizna bhalma huma l-energija, is-sahha u l-livell tal-ghajxien; ma nafx kif qatt jista’ jkun li Vella jasal biex jimmagina li TUC li jgib l-ghaqda bejn it-trejdjunjins jista’ qatt jitwaqqaf bl-ghan li jitwaqqa’ l-Gvern. Veru li l-politika hija xjenza, izda qatt ma kont naf li ghal bravu Gejtu il-politika hija film tal-fantaxjenza!

Agenti tal-firda

Fit-trejdjunjonizmu ghandna bzonn mexxejja li jghaqqdu lill-haddiema u mhux li jifirduhom. Kemm William Portelli u anke Gejtu Vella jridu jibqghu iservu ta’ agenti tal-firda fost ir-rapprezentanti tal-haddiema. La jridu lill-ForUM tkun parti mill-Kunsill Malti ghall-izvilupp Ekonomiku u Socjali, l-MCESD u qed ifixkluhom milli jidhlu fl-ETUC. F’Dicembru li ghadda sahansitra ma ridux li l-ForUM ikun parti mic-Centru tal-iStudji dwar ix-Xoghol gewwa l-Universita’ ta’ Malta. Il-veru krucjata li ma taghmel l-ebda sens. Krucjata li zgur mhix ispirata mir-raguni.

Nixtieq nifhem ghaliex ghandhom din il-biza’ kbira li l-ForUM isir parti mill-ETUC. Hadd ma jnehhili minn rasi li jista’ jkun hemm xi ndhil politiku wara dan kollu. Nissuspetta li dawn l-agenti tal-firda jibzaw li jekk il-ForUM ikollhom rikonoxximent internazzjonali, fl-ahhar mill-ahhar dawn imbaghad ikollhom jigu rikonoxxuti fuq livell nazzjonali, f’fora bhall-MCESD.

Nittama bis-shih li nhar it-28 ta’ dan ix-xahar, meta jitlaqqa’ l-Kumitat Ezekuttiv tal-ETUC biex ikun deciz id-dhul tal-ForUM, Portelli jpoggi l-kliem li qal lill-gurnal lokali f’fatti. Huwa kien qal li s-CMTU m’ghandha xejn kontra s-shubija tal-ForUM fl-ETUC u fl-MCESD.

Etika

Fl-isfond ta’ dan kollu William Portelli kellu l-wicc johrog jghidilna li jrid isahhah l-etika fir-relazzjonijiet ta’ bejn l-unjins. Qalilna li wiehed mill-principji li jrid idahhal huwa dak li ufficjali f’unjin ma jkunux jistghu jattakkaw ufficjali ta’ unjins ohra fil-midja.

Lil Portelli minn hawn nghidlu: “Il-patti dwar l-etika kif qatt jistghu isiru f’mument bhal dan fejn inti stess qed taghmel l-ikbar bsaten fir-roti lill-ForUM, li jirraprezentaw 15% tal-haddiema membri fi trejdjunjin f’pajjizna. Nifhem li tixtieq taghmel minn kollox biex tevita l-attakki fuqek ghax kif ezatt hasset l-MUT dwarek ‘l fuq minn sentejn ilu, hekk ukoll qed ihossu dwarek nies ohra fil-kamp tat-trejdjunjins illum. Cjoe’ li inti qed tmexxi s-CMTU b’nuqqas ta’ professjonalita’ u demokrazija.”

Ghalhekk Sur Portelli, jekk tassew iggorr mieghek il-principju baziku tar-rispett reciproku bejn it-trejdjunjins; gorr dan il-principju anke barra minn xtutna fit-28 ta’ April li gej u wrina bil-fatti kemm ghandek kelma ta’ ragel.

(Dan l-artiklu gie ppubblikat f'L-Orizzont tal-lum it-Tlieta 5 ta' April, 2011)