Wednesday, February 23, 2011

Bejn kobba mhabbla u habel wiehedGimghatejn ilu kelli l-okkazjoni nattendi kors dwar it-tigdid tal-unjins u l-ingagg ta’ membri zghazagh fi hdanhom, gewwa l-iskola tat-trejdjunjonizmu Julian Besteiro. Skola mmexxija mill-unjin Spanjola UGT gewwa Madrid. Hemm hafna sfidi komuni li l-unjins qed jaffaccjaw illum il-gurnata, izda wahda mill-ikbar hija dik li jibqghu jappellaw ghall-oqsma diversi tas-suq tax-xoghol li qed jinholqu billi joffru kemm servizzi personali kif ukoll negozjar kollettiv ghall-beneficcju ta’ kull membru.

Li stajt ninnota hu li hawn pajjizi fl-Ewropa fejn il-konfederazzjonijiet tal-unjins u unjins kbar ghandhom il-lussu jahdmu id f’id ghal ghanijiet komuni. Il-lussu li jlaqqghu ir-rizorsi taghhom u jigbdu habel wiehed. Fl-iSvezja saru progetti bejn hafna mill-konfederazzjonijiet sabiex iheggu iktar impjegati u haddiema jissiehbu f’unjin. Jekk niehdu ezempju mill-Italja naraw kif l-unjins ewlenin tal-pajjiz, cjoe’ ic-CGIL, ic-CISL u l-UIL jorganizzaw il-festa ta’ Jum il-Haddiem, fl-ewwel ta’ Mejju, bejniethom it-tlieta. Fi Spanja l-ikbar zewg unjins, cjoe’ l-UGT u c-CCOO, it-tnejn bi tradizzjoni Xellugija, ukoll jahdmu spiss id f’id. Hawn Malta il-GWU tara li tibni pont ma’ dawk kollha li lesti jahdmu genwinament ghall-gid tal-haddiema u l-professjonisti bhalma qed taghmel mall-ForUM.

Sfortunatament hawn oqsma trejdjunjonistici li ma jridux jaraw il-koperazzjoni tissahhah f’dan il-qasam. Hawn min filli jilghabha li jkun fuq in-naha tieghek, u filli jivvinta ntopp biex jipprova jhassar kollox.

Mhux l-ewwel darba li ktibt li bhalma l-Federazzjoni tal-Industriji inghaqdet haga wahda mall-Kamra tal-Kummerc biex holqu “Il-Kamra”, hekk ukoll it-trejdjunjins ghandhom jaraw li jkollhom saqaf wiehed li tahtu jittiehdu l-iktar decizjonijiet importanti f’isem il-haddiema Maltin u Ghawdxin. Dan isir b’rispett ghat-tradizzjonijiet, it-twemmin u l-istili tat-tmexxija differenti li jhaddnu.

Permezz ta’ Kunsill tat-Trejdjunjins tassew rapprezentattiv inkunu iktar f’sahhitna biex naraw li hadd ma jidhaq b’dik il-persuna li l-qligh taghha gej biss minn impjieg part-time. Biex nishqu mas-sidien sabiex jipprovdu l-ilbies protettiv mehtieg, u fl-istess waqt nezigu mall-haddiema biex juzawh kif suppost kull meta jkun bzonnjuz. Biex nipprovdu l-edukazzjoni mehtiega sabiex persuna tkun iktar imhejjija halli tilqa’ ghall-isfidi ta’ suq globalizzat. Missjonijiet bhal dawn u bosta aktar jistghu facilment isiru permezz ta’ rizorsi komuni. Dan isir iktar u
iktar mehtieg f’pajjiz zghir bhal taghna fejn id-duplikazzjoni tar-rizorsi jaf tfisser biss hala ta’ flus u hin.

Ahna z-zghazagh ghandna l-obbligu li nkunu l-holqa mehtiega sabiex l-unjins jirfsu rifsa soda fuq l-ghatba tal-futur. Hemm bzonn li nkunu iktar kreattivi u nnovattivi biex naraw li l-unjins jibqghu dejjem imfittxija mill-haddiema u l-professjonisti. Jehtieg li nazzardaw nidhlu ghal progetti li hadd qatt qabilna ma wettaq sabiex il-haddiem jibqa’ jkun rapprezentat u mismugh kif xieraq fuq il-post tax-xoghol.

(Pubblikat f'L-Orizzont tal-lum l-Erbgha 23 ta' Frar, 2011)

Wednesday, February 2, 2011

L-Egizzjani qed jiktbu l-istorjaHafna segwew dak li gara fit-Tunezija, u dak li qed jigri fl-Egittu. Il-professuri tad-demokrazija lanqas kienu jafu kif se jaqbdu jitkellmu. Min-naha jridu jbellghuhilna li huma l-paladini tad-demokrazija fid-dinja u min-naha jridu jahbulna l-interessi finanzjarji, militari u geo-politici li ghandhom fir-regjun. Laghbu hafna bil-kliem, u ghamluha ta’ bir-ruhhom li ma semghux lill-poplu tal-Egittu jghid lill-Hosni Mubarak “Dabbar rasek!”.

Fost dawn il-paladini sibna lil President tal-iStati Uniti Obama li ghalkemm serva ta’ nifs gdid u frisk fejn George Bush, xorta kellu jibqa’ lsir tal-interessi militari u finanzjarji li din il-qawwa ghandha fir-regjun. Min-naha tal-Ewropa hargu t-tliet l-akbar ekonomiji tal-Unjoni Ewropeja; b’Cameron tal-Ingilterra, Sarkozy ta’ Franza u Merkel tal-Germanja. Dawn, ta’ Konservattivi li huma, ghalkemm hambqu dwar il-liberta’ tal-uzu tal-mezzi tal-komunikazzjoni bhal mobiles u l-internet, ukoll ghamluha ta’ bir-ruhhom li ma fehmux li l-ikbar ghan tal-irvellijiet Egizzjani huwa li jghidu lil Mubarak; “Dabbar rasek!”.

Mohamed ElBaradei, imwieled fl-Egittu, eks-Direttur Generali tal-Agenzija Internazzjonali tal-Energija Atomika (IAEA) bejn l-1997 u l-2009, u li sahansitra ha l-Premju Nobel ghall-Paci fl-2005, huwa lest li jkun il-mexxej ta’ Gvern temporanju li tassew ikun jirraprezenta ilhna differenti tal-pajjiz Egizzjan. Dan ElBaradei m’huwiex xi opportunist li qed jirkeb fuq il-mewga tal-irvellijiet ghall-gwadann politiku tieghu. Ilu jaghmel zjajjar madwar l-Egittu u jheggeg liz-zghazagh sabiex jahdmu ghal iktar libertajiet f’pajjizhom. ElBaradei qed jishaq fuq punt semplici u importanti, dak li n-nies mhix behsiebha tgheja sakemm tara lil Mubarak idabbar rasu.

Inkun qed nonqos jekk ma nsemmix s-sehem qawwi tal-unjins f’din it-taqbida kontra tip ta’ tmexxija li l-Egizzjani xebghu minnha. F’dawn l-ahhar snin l-unjins Egizzjani ghamlu eluf ta’ strajks, fosthom sit-in strajks u protesti sabiex juru li ma jaqblux mall-politika ta’ Mubarak. Il-Hadd li ghadda stess diversi unjins fl-Egittu waqqfu Federazzjoni ghat-Trejdjunjins Indipendenti sabiex ikollhom vuci iktar soda u solidarjeta’ akbar fil-hidma ta’ bejniethom.

Il-qiegha ilha tishon, u fl-ahhar il-borma faret. Jien kont il-Kajr f’Settembru li ghadda sewwa sew ma’ genb il-Muzew tal-istorja u l-Pjazza Tahrir li bhalissa hija c-centru ta’ din ir-rivoluzzjoni. Deher bic-car li t-trakkijiet il-hodor mimlija bil-pulizija kienu jintuzaw bl-ghan li jithassru l-protesti. Din kienet grajja ta’ kuljum fil-qalba tal-Belt Kapitali.

Izda bhalma jafu hafna, il-politika ghandha habta timxi mal-ligijiet tax-xjenza. Hemm ligi li tghid li ghal kull azzjoni, ikun hemm azzjoni indaqs imma kuntrarja. Dak kollu li l-Egizzjani ilhom isofru s-snin, donnhom kellhom il-hila jisfogawh lura f’gimgha shiha. Nittama li bhalma zmien ilu rnexxielhom jibnu l-meravilja kbira tal-piramidi, illum jirnexxilhom jibnu socjeta’ demokratika li taghti importanza lid-demokrazija industrijali, lill-gustizzja socjali u lill-ugwaljanza. Minn hawn lil Mubarak nghidlu, “Zmienek ghamiltu, dabbar rasek!”.

(Ippubblikat fil-gurnal L-Orizzont Pg15, nhar l-Erbgha 2 ta’ Frar, 2011)