Friday, October 30, 2009

Seminar mill-GWU Youths


Il-GWU Youths, se tkun qed torganizza seminar bit-tema ‘Edukazzjoni Rikonoxxuta?’ fejn se jkun diskuss ir-rikonoxximent ta' edukazzjoni post sekondarja. Din l-attivita’ se ssir is-Sibt 7 ta’ Novembru 2009 fil-bini tal-GWU il-Belt Valletta. Is-seminar se jibda fid 9am u jispicca ghal nofsinhar.

Is-seminar ser jinkludi prezentazzjonijiet u diskorsi imtella’ minn individwi mill-kamp akkademiku u tekniku. Kull prezentazzjoni hi intenzjonata li ddum ftit iktar min tletin minuta, segwita b’diskussjoni qasira fejn hu allokat hin ghall-mistoqsijiet u kummenti minn dawk prezenti.

Din l-attivita' hija miftuha ghall-pubbliku generali u hija bla hlas. Din l-attivita' hija appoggjata wkoll mill-Fondazzjoni Reggie Miller.

Il-kelliema huma: Mr. Jacques Sciberras – CEO National Commission for Higher Education, bid-diskors tieghu ikun: Il-mod kif istituzzjoni jew programm edukattiv ikun rikonoxxut f’Malta. Dr. James Calleja mill-Kunsill Malti ghall-Kwalifici se jipprezenta t-tema: It-triq biex tikseb kwalifici rikonoxxuti.

Il-Ministru tal-Edukazzjoni l-Onor. Dolores Cristina u x-Shadow Minister ghall-Edukazzjoni l-Onor. Evarist Bartolo se jtellghu d-diskors taghhom. Is-segretarju tal-GWU, is-Sur Tony Zarb huwa mistenni jaghlaq din l-attivita.

Friday, October 23, 2009

The GWU's rebranding


I am glad The Times has recognised the fact that the GWU will continue to take a family-oriented approach, which is the most adequate one for our society (editorial, Time For GWU To Rebrand Its Tactics, October 9).

The Times thinks that the GWU acts "too aggressive[ly]" when coming to deal with industrial disputes and national issues. "Too aggressive" is too cumbersome an adjective and is not at all fair. The GWU is actively working for the benefit of the wage-earners, consumers and families, and unfortunately hostility is part of its day-to-day encounters in several fora. More so when it is being successful in forging alliances with other unions in the Forum.

From the very beginning of this legislature the government did not maintain its electoral promises to the Maltese people. Take for example the water and electricity bills that families are receiving. And what about the promises made to the shipyard workers and their families? With Lawrence Gonzi's Administration continuously implementing neo-liberalist policies, and shifting its scapegoatist discourse from shipyards' workers to single mothers, the GWU cannot seek other directions. The GWU is there to propose new socio-economic models, which surely should be diametrically opposed to neo-liberal ones.

The editorial went on to describe the GWU as a "political trade union" that has worked against the workers' interests. This assertion grossly misleads readers especially as it conveniently did not mention that at that time, thanks to the work of the GWU, a number of entities were established which provided employment to thousands of Maltese workers and a good standard of living to their families. That was a time when most of the present established foreign companies came to Malta to invest.

The GWU has always been and will continue to be part of the International Trade Union Movement, of which the majority is made up of leftist unions.

What's so different in Malta that in other democratic countries goes without saying? It had to be the international trade union solidarity to transform the impossible to the achievable as when the Malta Freeport issued a severe garnishee order against the GWU, or in the rejection of the port directive aimed at liberalising European ports. Never before has an EU directive been rejected as a result of workers' actions, including manifestations of protest and strikes, organised by national and international trade unions.

I suggest The Times dedicates an editorial to those unions that seem to be in a deep sleep at the moment though it goes well with the newspaper's suggested tune of how to be more realistic in the attitude and dealings with the present neo-liberal government.

Saying one thing and doing another was the way the conservative trade unions dealt with the majority of other independent trade unions when facing the exaggerated rise in water and electricity tariffs.

In such a context, the GWU will surely continue to be perceived to be louder than it should be. In fact it is only trying to compensate for the void that other trade unions are leaving by being inactive!

Sunday, October 18, 2009

Mitt protesta mhux bizzejjed


Ippubblikat fil-'KullHadd' tal-lum18 t'Ottubru, 2009


Il-Partit Nazzjonalista rega’ ta ghall-kantalieni malli sema’ li l-Partit Laburista se jtella’ Manifestazzjoni Nazzjonali il-Hadd li gej. Qed juzaw il-makni taghhom u dawk li jikkontrollaw biex jipprovaw jaghtu l-impressjoni li l-PL qed johloq l-instabilita’.


Poter tost


Jekk hawn xi hadd li qed johloq l-instabilita’ f’pajjizna huwa dan il-Gvern tal-minoranza li fi hdanu ghandu konsenturi mill-akbar. Qed japplika politika li ggib il-familji dejjem aktar ikkastigati. Ezempju ta’ dan huwa l-mod kif il-Gvern qed jikkunsidra li jdawwar l-iskema tal-‘Ispizjar tal-ghazla tieghek’.

Flok ahna inhallsu t-taxxi u l-Gvern jaghtina l-medicini mit-taxxi li nkunu hallasna, issa dan il-Gvern tal-minoranza jrid li l-ewwel inkunu ahna li nhallsu l-medicini u mbaghad il-Gvern jibda jaghtina l-flus lura ta’ dawk il-medicini li nkunu intitolati ghalihom.

Tajjeb wisq! Mela issa li t-taxxi tberbqu min-nies irresponsabbli, issa li t-taxxi nsterqu minn parrini u filjozzi, u issa li t-taxxi nhafru bla misthija, xejn m’hu se jibda jinghata fil-hin tal-bzonn ghalina li nhallsu t-taxxi fuq id-dhul qabel lanqas ma nkunu rcevejna l-paga taghna.

Irridu nghidu miljun darba “LE” ghal din politika bhal din li taghti kaz l-interess tal-importaturi u l-manifatturi u twarrab il-bzonnijiet ta’ dawk li jifilhu lanqas jew jinsabu fil-klassi tan-nofs. Din hija politika li tkompli tikkastiga lil dawk li ma jbillux idhom fit-torta l-kbira. Politika li tkompli tara lill-poplu jhallas doppjament ghal servizzi li suppost huwa intitolat li jiehu b’xejn u mill-ewwel. Politika li ggieghlek tahseb li ghandek il-but tal-qalziet imtaqqab!

Beza’

Hemm kunsiderazzjoni importanti ferm x’issir f’dan ir-rigward, ghax il-Gvern mhux qed ihallas lill-importaturi u l-manifatturi tal-medicini. Il-Ministru Tonio Fenech staha jiltaqa’ maghhom xi gimghatejn u nofs ilu.

Jista’ jkun li beza’ li jahtfuh b’ostagg, u wara jitolbu dak kollu li l-Gvern ghandu jhallas lilhom biex ikun jista’ jinheles. Tezi ohra li iktar nahseb li tersaq lejn il-fatti hija dik li staha jaffaccja l-kredituri tal-medicini kollha f’sala wahda. Cert li kienu lesti jibbumbardjawh b’mistoqsijiet li biex iwegibhom tajjeb kien ikollu bilfors jammetti li t-taxxi tal-poplu qed jintefqu minghajr thabbil il-mohh.

Tliet darbiet ippostponew id-data ta’ dan il-‘business breakfast’! U meta ftiehmu ghal data definittiva xorta beza’ jiltaqa’ maghhom. Mhux talli saru jisthu jaffaccjaw il-poplu, izda anke lil kategorija ta’ industrijalisti u importaturi li tradizzjonalment il-PN minn guf ommu dejjem kellu relazzjoni tajba maghhom.

Insaffru!

Meta tqis li l-Gvern lanqas qed ihallas lill-industrijalisti u lill-importaturi mit-taxxi taghna, ahseb u ara kemm se jhallas lilna c-cittadini jekk idahhal din is-sistema. Il-konsumatur f’Malta m’huwiex organizzat daqs l-industrijalist, u allura jien cert li l-Gvern ma jiddejjaqx idum ma jhallas kemm jiftillu lill-poplu li jkun qed jixtri l-medicini li ghalihom ikun intitolat li jihodhom b’xejn.

Il-poplu permezz tal-Partit Laburista u x-Xellug f’pajjizna ghandu jirrezisti bil-qawwa din il-politika neo-liberali ta’ dan il-Gvern tal-minoranza. Insaffru u mhux inhalluh iddahhal dis-sistema! Ir-raguni hija semplici, ma nafdawhx!

Mitt protesta

Ghalhekk, quddiem haddiema li bl-ghaqal kollu taghhom ma jwasslux sal-ahhar tax-xahar; quddiem sitwazzjoni fejn il-Gvern behsiebu jerga’ jgholli l-kontijiet tad-dawl u l-ilma; quddiem korruzzjoni li ssir fid-dawl tax-xemx; quddiem politika konservattiva u neo-liberali; u quddiem familji li jistinkaw kemm jifilhu u jhossu li qed jaqdfu fl-ilma, lanqas mitt protesta ma jkunu bizzejjed!

Tbiddlet l-ghodda tal-politika, izda l-folol li jingemghu biex juru li mod iehor kif jitmexxa pajjiz huwa possibli iwassal lilna biex nitqawwew u nuru li hadd minna m’hu lest jittiehed bid-dghajsa. Dan il-Gvern tal-minoranza nixtiequ jaghmel il-hames snin kollha tieghu fil-poter. Mhux ghax naqbel mal-politika li jhaddan, izda ghax nixtieq li nara l-Partit Laburista jissahhah bizzejjed biex galadarba jkun fil-Gvern xejn u hadd ma jkun jista’ jdghajfu, u s-sahha tieghu tkun tiddependi biss mill-fiducja tal-poplu.

L-ebda gazzetta, l-ebda email, l-ebda messagg fuq facebook, l-ebda diskursata fil-kcina jew fuq il-post tax-xoghol, u l-ebda stqarrija, m’ghandhom il-qawwa daqs manifestazzjoni nazzjonali li tigbor lill-folol biex jibaghtu messagg qawwi favur poter li jirrispetta lill-poplu!

Sunday, October 11, 2009

Il-Htiega tad-Divorzju


Ippubblikat f'It-Torca tal-Hadd 11 t'Ottubru, 2009

Il-Maltija li tissepara minn ma’ zewgha ma tistax tizzewweg iehor. L-istess ukoll ghall-Malti li jissepara minn ma’ martu. Dan ghal kuntrarju ta’ dak li jigri fil-pajjizi l-ohra kollha ta’ l-Unjoni Ewropea. Ghalkemm min jissepara ma jistax jerga’ jizzewweg, dan ma jfissirx li dak li jkun ma jfittixx li jkollu sieheb jew siehba ohra.

Persuni li jkun ‘fallielhom’ iz-zwieg u li jsibu sieheb/a ohra u jaghzlu li jghixu flimkien jispiccaw pogguti. Minghajr id-divorzju pajjizna se jibqa’ jgemma’ numru kbir ta’ koppji li m’humiex rikonoxxuti mill-istat. B’hekk minghajr id-divorzju, mhux talli qed nghinu biex il-kultura taz-zwieg tibqa’, izda minn flok qed nghinu biex il-kultura li wiehed jghix poggut tizdied.

Recti

Ir-rezistenza qawwija li tezisti minn uhud f’pajjizna ghal dan id-dritt civili msejjah “divorzju” ma hija xejn hlief recta. Hija recta ghaliex huwa fatt maghruf li l-Gvern Malti diga’ jirrikonoxxi d-divorzju minn qrati barranin. B’hekk min ghandu l-flus biex ilesti l-process tad-divorzju, pajjizna lest li jaghtihulu, u min le jkollu jmur jew ghas-separazzjoni jew ghall-annullament. Dan kollu jaghmel sens daqs kemm kieku ghada nohorgu ligi li t-tadam ta’ Malta ma jistax jittiekel f’pajjizna, izda nistghu nibqghu nimportaw it-tadam minn barra u niekluh.

Moralita’ nazzjonali

Ghadda z-zmien li l-moralita’ tibqa’ meqjusa daqs li kieku kienet xi qalziet ta’ qies wiehed li ghandu jilbsu kulhadd. Dan ma nghidux jien biss, izda jghidu wkoll l-Isqof Cremona, li jqis l-irwol tal-Knisja f’Malta bhala wahda mill-vucijiet f’pajjizna izda mhux ‘il-vuci’. L-assolut tal-passat hadlu postu r-relattiv.
B’hekk li ndahhlu d-divorzju f’Malta ma jfissirx li se nkunu qed nghidu lil kull min hu mizzewweg biex jiddivorzja. Dan huwa ragunament ta’ min lanqas ghandu l-hila jghodd wiehed ma’ wiehed.

F’pajjiz bid-divorzju, il-Knisja jibqa’ jkollha kull dritt issemma’ lehinha kontra dan id-dritt civili. Jien cert li hadd m’hu sejjer iwaqqafha milli taghmel dan. Ghandha r-radju, l-pulpti, l-gazzetta, rivisti fid-djar u patafjun ta’ mezzi ohra biex izzomm lill-fidili taghha jemmnu li d-divorzju qatt m’ghandu jkun ikkunsidrat bhala ghazla.

F’socjeta’ demokratika, hekk jimxu l-affarijiet. Jien naghtik l-ghazla, u ghaliex konvint li c-cittadin huwa intelligenti, imbaghad inhallih ha jaghzel hu.

Dritt civili

Min minna ma jixtieqx li kull familja f’pajjizna tkun bhal dik li naraw fir-reklami tal-gallettini, fejn kulhadd iqum bit-tbissima ibewwes u jghannaq lil xulxin? Il-familja ghalina l-Maltin hija valur, u ghandna nibqghu nghozzuha bhala l-izghar u l-aktar cellola f’sahhitha fis-socjeta’ taghna.

Ikollna nammettu li madwarna jezistu realtajiet fejn koppji jkunu ghaddejjin minn saram kbir f’hajjithom. Kazi ta’ vjolenza, adulterju kontinwu, nuqqas ta’ kuntentizza, u problemi sesswali huma biss ftit mir-realtajiet. F’hafna mill-kazi isiru hafna sforzi mis-sieheb jew siehba li tkun qed issofri sabiex iz-zwieg ma ‘jfallix’. Dan mhux dejjem iwassal biex iz-zwieg jibqa’.

Malta li ilha hames snin fl-Unjoni Ewropea, jixirqilha li jkollha Gvern li bis-serjeta’ jara li ahna jkollna d-drittijiet li hemm fil-bqija tal-Ewropa. Bhala progressivi ghandna nharsu lejn id-divorzju bhala dritt civili u mhux xi arma kontra z-zwieg. Irridu nharsu lejn dritt bhad-divorzju bhala mezz li bih persuna tinghata t-tieni cans f’hajjitha.

Fl-2005 kienu 7% tal-mizzewgin kollha f’Malta li hadu l-annullament, separazzjoni jew divorzju. Sal-2015 dan il-persentagg hemm il-hsieb li jitla’ ghal 17%. Jekk se nibqghu cassi quddiem dan kollu pajjizna se jispicca fabbrika tal-pogguti!