Thursday, September 24, 2009

Inqas karti u aktar rizultati!Il-gimgha li ghaddiet attendejt ghal konferenza organizzata mill-GWU, il-Malta Standars Authority (MSA) u l-European Trade Union Institute (ETUI). Gew raprezentanti tal-haddiema minn madwar l-Ewropa u anke burokrati minn Brussell.

Il-konferenza kienet titratta l-htiega li jinholqu standards li permezz taghhom dawk il-haddiema li juzaw il-makkinarju fuq il-post tax-xoghol taghhom ma jkunux qed ipoggu riskji ghal sahhithom. Tezisti direttiva mill-UE dwar l-uzu tal-makkinarju. Din torbot lil dawk kollha li jixtru makni bhal gafef, makni ghall-fabbriki jew makni ohrajn, biex jixtru makni li jzommu lil min juzahom komdu u bla riskji li jwegga’.

Waqt din il-konferenza, raprezentant tal-MSA spjega x’inhu l-process biex raprezentanti tal-haddiema jmorru quddiemha biex ikunu jistghu jaghmlu talba ghal standards godda. Dr.Fabio Strambi, li qed jahdem ma’ ETUI biex isiru progetti godda li permezz taghhom jinholqu standards godda, wera kif isir il-process biex jinholoq standard gdid. Dan isir permezz ta’ laqghat kontra laqghat u dokumenti kontra dokumenti.

Intervent

F’dan il-punt tal-konferenza jiena hassejt li ghandi nintervjeni. Ghidt illi flok qed naraw kif ghandna nnaqqsu l-burokrazija u patafjun ta’ dokumenti, qieghdin minn flok naghmlu minn kollox biex inziduhom. Burokrazija zejda qed tissarraf fil-hanqa tal-vuci tal-haddiema. Ir-raprezentanti tal-haddiema f’dan il-kaz zgur li ma jinteressahomx kemm ghandhom jinholqu dokumenti.

Jien ghidt li biex ikollna makni safe ghall-haddiema ghandna naraw kif min ihaddem ikun obbligat bil-ligi li jikkonsulta mar-raprezentanti tal-haddiema li jkunu se juzaw il-makni. Dan iwassal biex mhux l-ewwel jinxtara l-makkinarju u mbaghad il-haddiema jindunaw bin-nuqqasijiet tal-makni. In-nuqqas fis-sigurta’ tal-makna jezisti wkoll f’makkinarju li huwa gdid fjamant. Min jiddizinja l-makkinarju mhux qed jiehu pariri minn ghand min ghandu esperjenza fit-thaddim tal-makni li jkunu se jigu prodotti.

Nemmen li lista ta’ fatturi li jaghmlu l-makkinarju tal-haddiem safe ghandhom ikunu imnizzla fil-ftehim kollettiv tal-haddiema. M’jien nghid xejn ta’ barra minn hawn. Din sistema li jhaddmuha fl-iSvezja. Minn dan it-tip ta’ ftehim l-MSA tista’ tislet standards godda. B’hekk il-bidla fl-istandards issir b’anqas burokrazija, izda fl-istess waqt xorta jkun hemm awtorita’ li tirregola dawn l-istandards. Il-htiega taghha li sservi ta’ referenza u anke li toffri qafas ta’ regolamenti, tibqa’ hemm. Aktar u aktar meta ghandna ekonomija li thaddan fiha hafna intraprizi zghar u medji.

F’dawn l-intraprizi hafna drabi jkollok dawk li jimpjegaw in-nies li jkunu huma stess li jixtru u juzaw il-makni, u ghalhekk l-istandards ikunu qed jiprovdu linji gwida ghax–xiri u l-harsien tas-sahha waqt l-uzu. Sfortunatament tkun tezisti t-tentazzjoni li jinxtara makkinarju inqas safe ghaliex ikun jiswa’ anqas. Wiehed ikun qed jiehu hsieb butu, u jitfa’ sahhtu f’riskju.

Paralellizmu

Ghalhekk sabiex il-burokrazija ma nhalluhiex thalli lil haddiema jweggghu jew sahansitra jmutu, ghandha tinholoq sistema li timxi fuq zewg binarji. Wahda tkun dik tal-konsultazzjoni effettiva bejn l-unjins u min ihaddem biex b’hekk tassikura azzjoni diretta fuq kwestjonijiet ta’ sigurta’, u l-ohra tara li r-regolamenti jinkitbu u jkunu nfurzati. B’hekk, l-azzjonijiet jittiehdu mill-ewwel u d-dokumenti jkollhom cans jinkitbu wara. F’kelma wahda nkunu qed nahlu inqas karti u ngibu aktar rizultati!

Sunday, September 20, 2009

Impementing national youth policies


http://www.timesofmalta.com/articles/view/20090915/letters/implementing-national-youth-policies

The draft National Youth Policy (NYP) issued by the Parliamentary Secretary for Youth and Sport (PSYS) is currently being studied by all those who are involved in youth spheres.

It is a policy based on the present legal state of affairs and the goals needed to be achieved. It tends to be superficial as it does not mention the means by which these aims are to be achieved.

One solution can be that of formulating a separate document in which the stakeholders, action plan, and target dates are set for every single policy aim.

The PSYS cannot do a single move in reaching aims set up in the health sector, without coordinating with the Ministry for Social Policy, and so on and so forth in other sectors.

More so, if no target dates are set up, none of the parties involved will take this policy seriously. In its reaction to this Draft NYP, the Labour Youth Forum (LYF) was spot on when pointing out that this policy falls really short by its lack of mention of the housing challenges which youth are facing.

It also did well to point out that while the PSYS is rightly encouraging e-learning, it also needs to widen its vision and conceive the digital divide as a local challenge.

Another interesting suggestion made by the LYF was that of proposing full infrastructural accessibility of physically disabled persons within educational institutions as a policy aim, something which the draft NYP did not mention.

There were also some shortcomings as regards the way in which the policy addresses the educational sector. I believe that more emphasis had to be put on the need of transmitting intercultural communication skills through the pedagogical system. Malta is facing migrants from eastern Europe, ex-Yugoslavia, Asia, the Middle East and Africa, and the best way to be able to harmonise our society is to spread a sense of understanding among our youngsters of other cultures, religions and ethnic groups.

I hope that the government will not opt to create another agency in order to implement this policy. There are agencies that are highly beneficial to our society but then I can mention others that smelled badly!

A hands-on approach and good political will are the keys to implementing such policies.

Sunday, September 6, 2009

Ic-Cina llum


Dan l-ahhar kelli l-opportunita’ nqatta’ tliet gimghat ic-Cina fuq btala personali. Tista’ tghid li zort l-aktar bliet u provincji msemmija tal-Lvant tac-Cina. Ic-Cina tal-lum hija ferm differenti minn dik ta’ tletin sena ilu. Dak iz-zmien ic-Cina kienet ghadha maghluqa ghad-dinja, illum tista’ tghid li nfethet hafna aktar milli kien tbassar dak iz-zmien.

Mao u Deng


It-tmexxija ta’ Mao Zedong kienet tmexxija ibbazata fuq l-ideologija jew fuq il-hsieb Socjalista hekk kif imhaddem mill-mexxejja tal-pajjiz. Mal-wasla ta’ Deng Xiaoping fit-tmun tal-pajjiz, ic-Cina ghazlet li tinfetah ghas-swieq u tibni dik li jsejhulha is-‘suq ekonomiku socjali’ u tibni ‘Socjalizmu b’karatteristici Cinizi’. F’kelma wahda ic-Cina riedet tinfatam miz-zmien fejn il-glieda kienet bejn il-hsibijiet u taghti kaz kif se taghmel biex ittejjeb l-amministrazzjoni tal-pajjiz, tkabbar l-ekonomija, tinkoraggixxi x-xoghol u tkabbar il-gid.

Ic-Cina dahlet b’mod differenti mir-Russi u l-Ewropej tal-Lvant fir-riforma tal-ekonomija taghha. Hija cediet il-poter li tamministra l-kumpaniji li huma propjeta’ tal-istat, izda xorta baqghet il-propjetarja taghhom. Ir-Russi u l-Ewropej tal-Lvant ghazlu li jbieghu il-kumpaniji statali meta gew biex ibiddlu s-sistema ekonomika taghhom. B’hekk nistghu nghidu li c-Cina hija lesta tpoggi sieq wahda bil-qawwa kollha fil-Kapitalizmu, izda fl-istess waqt m’hijiex lesta tnehhi s-sieq l-ohra mis-Socjalizmu.

Cifri


Illum ic-Cina ghandha popolazzjoni ta’ 1.3 biljun ruh u ghalhekk hija l-akbar popolazzjoni fid-dinja. Tkopri medda ta’ 9.6 miljun kilometru kwadru u ghalhekk nistghu nghidu li wehidha fiha kwazi daqs l-Ewropa (10.18m km2). Hija l-akbar konsumatur taz-zejt fid-dinja u tibni madwar zewg power stations fil-gimgha li jahdmu bil-faham. Mill-1978 sal-2004 il-prodott gross domestiku (PGD) Ciniz kiber b’medja ta’ 9.6% fis-sena, u dis-sena ghalkemm affaccjat bir-ricessjoni ekonomika internazzjonali, xorta mahsub li jikseb 8% tkabbir.

Tmexxija

Ic-Cina hija mmexxija mill-Partit Kommunista Ciniz (PKC), b’sistema ta’ partit wiehed ibbazata fuq l’hekk imsejjah ‘centralizmu demokratiku’ mahsub minn Lenin li kien mexxa r-Rivoluzzjoni Russa tal-1917. Il-PKC huwa l-akbar partit politiku fid-dinja. Fih ghandu msiehba ‘l fuq minn 70 miljun ruh. Matul iz-zmien tar-riformi il-PKC sieheb mieghu professjonisti li gejjin mill-klassi tan-nofs, akkademici u nies tan-negozju biex ikompli jwessa’ l-bazi tieghu u jirraprezenta aktar tajjeb lil dawk il-gruppi li jkunu qed jikbru fis-socjeta’.

Fuq il-karta, l-oghla organu tal-poter fic-Cina huwa il-Kungress Nazzjonali tal-Poplu, izda fil-verita’ huwa l-Kunsill tal-iStat li ghandu l-akbar poteri ezekuttivi u li ghandu s-sahha jaghmel tibdiliet fil-politika li tkun qed tithaddem fil-pajjiz. Peress li c-Cina huwa pajjiz enormi dan ghandu hames saffi ta’ governanza, b’eccezzjoni ghar-Regjuni Amministrattivi Specjali li huma Hong Kong u Macao. B’hekk ic-Cina ghandha diversi provincji (ez.Shanxi), regjuni awtonomi bhat-Tibet u municipalitajiet bhal Beijing u Shanghai.

Welfare

Fic-Cina il-qasam tas-sahha u l-edukazzjoni ukoll inghataw f’idejn is-swieq. Dan iwassal biex min hu l-aqwa jhawwel u min le jithawwel. Politika bhal din thalli lil dawk li ma jkunux jistghu ihallsu jispiccaw jiehdu servizzi b’anqas kwalita’ jew sahansitra ma jiehdu servizz ta’ xejn. B’dan il-mod jinholqu inugwaljanzi u nuqqas ta’ gustizzja socjali.

Fil-qasam tas-sahha intilef il-kuntatt shih li kien hemm qabel bejn il-kura primarja, sekondarja u terzjarja. B’hekk is-sistema tas-sahha ma baqghalix zokk principali li mill-gheruq iwassal ghal frieghi. Il-Gvern Ciniz huwa konxju minn din is-sitwazzjoni, izda issa li lahaq kisser din ir-rabta fi hdan is-sistema tas-sahha, qed isibha wisq difficli biex jerga’ jreggaghha lura u jraqqa’ l-pannu kif kien qabel. Madanakollu wiehed m’ghandux jinsa li dawk li jahdmu fil-qasam tas-sahha sar ghandhom tahrig aqwa minn dak ta’ qabel u li l-ikel sar jinstab b’aktar abbundanza fil-pajjiz.

Haddiema

Jekk qabel il-haddiema fic-Cina kienu jinqasmu f’zewg kategoriji principali, issa dawn saru jinqasmu fi tlieta. Mall-haddiema tal-qasam urban (ez. fabbriki) u dawk fil-qasam rurali (ez. bdiewa), issa zdiedu l-haddiema immigranti. Il-haddiema mmigranti fic-Cina huma dawk li jitilqu minn zoni fejn il-gid tal-ekonomija ma jkunx ghadu kiber hafna, lejn partijiet fejn l-attivita’ ekonomika tkun akbar u allura ikun hemm aktar cans li jinstab xoghol bi qliegh akbar.

Sfortunatament, peress li tezisti skema fejn wiehed irid jirregistra fejn ikun qed joqghod (Housing Registration System), hafna drabi dawn il-haddiema immigranti huma l-aktar nies bic-cans li jkunu mwarrba mis-socjeta’ Ciniza. Dan ghaliex dawn il-haddiema jsibuha aktar difficli biex ikollhom housing decenti, impjieg bi hlas xieraq, diffikulta’ li jibbenefikaw mis-sistema tal-welfare, access ghas-sistema tas-sahha u anke ghall-edukazzjoni.

Attivita’ produttiva

Il-vantagg li ghandha l-ekonomija Ciniza fejn l-akbar ekonomija fid-dinja, l-iStati Uniti, hija dik li tibbaza t-tkabbir ekonomiku taghha fuq attivita’ produttiva. Ghalhekk meta tivjagga fic-Cina tara b’ghajnejk illi t-tkabbir fl-ekonomija huwa dovut ghal hidma bla heda ta’ dan il-poplu li mal-ewwel daqqa t’ghajn jaghtik x’tifhem li m’hu behsiebu jgheja qatt. Ghalhekk nistghu nghidu li c-Cina irnexxiela tidhol wara u tohrog qabel mir-ricessjoni ekonomika. Dan minhabba l-fatt li l-involviment taghha fl-ispekulazzjoni gewwa s-swieq finanzjarji ma tilghabx parti importanti minn sahhitha. Dan iwassalna wkoll biex nifhmu ghalxhiex is-suq finanzjarju Azjatiku huwa l-aktar wiehed stmat f’dan il-mument.

Soft Power

Jekk fi zmien il-Gwerra bierda iz-zewg superpotenzi kienu jinvestu hafna fil-poter militari, illum il-gurnata qieghdin fl-era tas-‘soft power’. Dan il-poter jidhol b’mod aktar fin biex jikkonvinci lil gvernijiet u popli li jkun ahjar tikollabora ma’ qawwa minnflok ma’ ohra. Ic-Cina qed tinvesti hafna f’dan is-‘soft power’. Dan qed taghmlu billi ma tindahalx fil-kwestjonijiet tal-pajjizi li tkun qed tikkolabora maghhom. B’hekk ic-Cina qed jirnexxielha tiddomina fil-kontinent Afrikan, u qed tissahhah hafna aktar fil-Latin Amerika. Il-mezzi tax-xandir ukoll gharfet tuzahom sewwa biex tkabbar l-influenza taghha. Ghalhekk fl-ahhar ta’ Lulju ghadha kemm fethet stazzjon televiziv Gharbi li permezz tieghu kapaci tilhaq 300 miljun ruh minn 22 pajjiz Gharbi.

Dan kollu ma jfissirx li mhux qed isir avvanz fil-kamp militari, u dan l-ahhar rajna wkoll kif ic-Cina kkollaboraw mar-Russi f’tahrig militari bejn it-tnejn. It-tir tal-Armata tal-Liberazzjoni tal-Poplu (kif isejhulha), m’huwiex dak li tahkem lil haddiehor izda minnflok tiddefendi l-gid li qed ikun mahluq f’pajjizha.

L-Unjoni Ewropea

L-Ewropa ghandha bzonn issib saqajha fil-mod kif titratta l-kwestjonijiet taghha mac-Cina. Minn power-audit report mahrug mill-Kunsill Ewropew ghall-Affarijiet Barranin f’April li ghadda, hareg bic-car li fl-Ewropa kulhadd irid jaqdef ghal rasu fil-mod kif jirrelata mac-Cina. Pajjizi kbar bhall-Ingilterra, Franza u l-Germanja mohhhom biex ikunu l-aqwa namrati tac-Cina fost il-pajjizi Ewropej. Ic-Cina tikkolabora mal-pajjizi Ewropej skont il-htiega u zgur li mhix lesta taghti privileggi lil ebda minn dawn it-tlieta. Hija qed tkun kapaci tisfrutta id-dghufiji li jezistu fl-UE, peress li din turi ruhha bhala ‘bicciet maghquda’ aktar milli ‘ghaqda ta’ bicciet’.

Id-Dragun

Jiena nawgura li c-Cina taghmel l-almu taghha biex ma tibqax tirrepeti l-izbalji li l-Ewropa u l-iStati Uniti hadu biex kabbru l-ekonomiji taghhom. L-izbalji li qed insemmi huma dawk li ghandhom x’jaqsmu mal-qerda tal-ambjent, in-nuqqas ta’ partecipazzjoni tal-haddiema fit-tmexxija tal-pajjiz, u nuqqas ta’ access mill-poplu ghal servizzi bzonnjuzi bhas-sahha u l-edukazzjoni.

Id-Dragun bhalissa qieghed jinstema’ mid-dinja kollha. Hafna huma n-nies li affaxxinaw rwiehhom bil-mod li dan il-poplu organizza l-Olimpjadi s-sena l-ohra, u huma hafna dawk li qed jistennew bil-herqa biex jaraw x’hemm lest ghall-Expo gewwa Shanghai f’Mejju li gej. Din l-ezebizzjoni dinjija hija behsieba tilqa’ mas-70 miljun ruh, u certament li l-istima lejn dan il-pajjiz hija mistennija tkompli tikber.

Bil-mod li qed titqawwa c-Cina llum zgur li n-nofsinhar tad-dinja huwa lest biex jissahhah dejjem aktar. L-iStati Uniti u l-Ewropa qed isibu li l-kontroll taghhom fuq dan ir-regjun sejjer jiddghajjef. Huwa bl-istil politiku li qed jirnexxilu joffri Obama tal-iStatit Uniti illi d-djalogu bejn il-pajjizi jista’ jissahhah. Hadd mill-qawwiet fid-dinja ma ghandu l-jedd jibqa’ jilghabha tal-missier.