Sunday, December 11, 2011

Ġustizzja għal Paul HiliNixtieq ningħaqad mal-appelli li saru mis-Segretarju Ġene­rali tal-GWU, is-Sur Tony Zarb, u minn Dr Joe Mifsud, fil-gazzetta L-Orizzont, biex l-awtoritajiet li jissorveljaw il-ġustizz­ja f’pajjiżna jagħmlu skrutinju bir-reqqa tal-każ ta’ Paul Hili, li kien involut f’incident fis-sena 2003 u li bħalissa qed jiskonta sentenza ta’ 12-il sena ħabs.

Paul kien ħallas kumpens finanzjarju qawwi lill-persuna l-oħra involuta fl-inċident, u ma kienx stenna l-kundanna tal-qorti biex jagħ­mel dan.Ninsab f’kuntatt kontinwu ma’ Paul Hili. Iktar ma jgħaddi ż-żmien, u nieħu pariri minn professjonisti fil-kamp legali, iktar nirrealizza kemm dan huwa każ ġenwin li jixraqlu jerġa’ jkun eżaminat.

Jeħtieġ li jkun aċċertat li Paul ma jagħmilx ġurnata ħabs iktar milli tassew ħaqqu. Jidher biċ-ċar li l-verdett u d-deċiżjoni tal-Appell li ngħataw fil-każ tiegħu, kienu ħorox izżejjed meta mqabblin ma’ każijiet oħrajn ferm aktar serji mill-inċident li Paul kien involut fih. L-ebda arma regolari, bħal ngħidu aħna mus jew pistola, ma ntużat fil-każ ta’ Paul, u minkejja dan, xorta fl-appell instab ħati għal 12-il sena ħabs. Paul ilu ’l fuq minn ħames snin fil-ħabs. Huwa ħadem kemm felaħ biex jgħin lill-awtoritajiet ċivili tal-ħabs, u lil dawk li jipprovdu servizz reliġjuż fil-ħabs. Għen lill-priġunieri bla distinzjoni ta’ xejn, l-aktar lil dawk żgħażagħ, fejn kien strumentali biex issir il-kċina fit-taqsima taż-żgħażagħ Youths.

Dan jirrifletti l-impenn ċivili li Paul kien juri qabel ma daħal il-ħabs, fejn kien attiv bħala President tat-Taqsima Marittima u Avjazzjoni tal-GWU, President tal-Works Council fl-Air Malta, u kien involut ukoll fil-klabb tal-Waterpolo ta’ San Ġiljan. Qabel ma kien involut f’dan l-inċident, Paul kellu kondotta nadifa tazza.

Inħeġġeġ lill-għaqdiet kollha fis-soċjetà ċivili, li għandhom għal qalbhom il-ġustizzja, biex jinteressaw irwieħhom f’dan il-każ. Bħalma jsiru kampanji barra minn Malta, hekk ukoll jeħtieġ li jsir f’dan il-każ, biex l-aw­toritajiet kompetenti ja­għ­­­rfu l-ħtieġa li dan il-każ jerġa’ jkun eżaminat.

Paul Hili stess jirrikonoxxi l-fatt li kellha ssir ġustizzja minn dak li wettaq hu, iżda kemm Hili nnifsu u n-nies midħla tas-sistema tal-ġustizzja, iħossu li dan il-każ ma kienx ħaqqu din il-piena severa.

Sunday, October 16, 2011

It-tigdid li jsahhah u jghaqqad lill-unjins


Inħoss li jien li nifforma parti mill-ġenerazzjoni l-ġdida fit-trade unions għandi nagħmel ħilti kollha biex jissaħħu r-relazzjonijiet bejn l-unions f’Malta. Jekk l-unions ikunu mifrudin, hekk ukoll ikunu l-ħaddiema. Għax x’inhuma l-unions jekk mhux l-ambaxxa-turi tal-ħaddiema? Għalhekk qed ninnota b’sodisfazzjon il-ħidma li qiegħda tagħmel il-GWU biex jissaħħu r-relazzjonijiet bejn it-trade unions f’pajjiżna. Sodisfatt b’din il-ħidma għax konxju li tista’ sservi biss ta’ ġid biex tissaħ-ħaħ il-vuċi tal-ħaddiema f’pajjiżna.

F’Malta għandna tliet kon-federazzjonijiet tat-trade unions. Dawn huma l-GWU, il-Forum Unions Maltin u s-CMTU. Kif tafu, bejn il-GWU u l-Forum jeżistu relazzjonijiet tajbin. Dawn ir-relazzjonijiet ma nbnewx b’kumbinazzjoni. Inbnew bil-mod il-mod matul l-aħħar snin permezz ta’ fiduċja reċiproka miż-żewġ naħat. Permezz ta’ rieda tajba li naħdmu fuq dak li jgħaqqad-na, laqgħat soċjali bejnietna u skambju ta’ ideat kontinwu. Imbagħad għandek is-CMTU. Is-CMTU, li ġo fiha nsibu l-Union Ħaddiema Magħqudin. Fi ħdan dawn il-konfederazzjonijiet issir ħidma fejjieda favur il-ħaddiema minn dawk kollha li għandhom għal qalbhom l-għaqda fost il-ħaddiema.

Diġà qed ikun hemm laq-għat bejn uffiċjali ta’ dawn it-tliet konfederazzjonijiet. Jeħtieġ li naħdmu biex fi żmien qasir nibdew nikkollaboraw flimkien fuq materji bħalma huma l-edukazzjoni u t-taħriġ, kemm tat-trejdunjonisti u anke
tal-ħaddiema li nirrappreżen-taw fuq il-postijiet tax-xogħol. Naħdmu flimkien fuq temi bħas-Saħħa u s-Sigurtà u l-liġi tax-xogħol. Hemm bżonn li lkoll kemm aħna niġbdu ħabel wieħed biex fi żmien qasir inġibu riżultati li għalkemm jinħassu żgħar ikunu tassew importanti.

Jeħtieġ li nibdew telgħin bil-mod il-mod, b’rifsa soda fuq kull tarġa, sakemm xi darba jirnexxielna naslu li jkollna Kunsill tat-Trade Unions f’pajjiżna. Din tkun ġabra tat-trade unions kollha taħt saqaf wieħed bil-għan li niġbru r-riżorsi kollha li għandhom l-unions għad-dispożizzjoni ta’ kull ħaddiem, hu ta’ liema union hu. Bil-għan li għada pitgħada f’pajjiżna nibdew naraw laqgħat flimkien bejn membri tal-GWU, tal-UĦM, tal-MUT, tal-MUMN u ta’ kwalunkwe union oħra f’pajjiżna biex infasslu politika komuni bejnietna. Din hija mira li tidher ’il bogħod, iżda mhux impos-sibbli li xi darba tintlaħaq.

B’Kunsill tat-Trade Unions tinħoloq klima fejn id-deċiż-jonijiet li nieħdu u l-politika li nfasslu tkun qiegħda toffri direzzjoni iktar soda lill-unions f’pajjiżna. Bl-ebda mod ma rrid infisser li l-isfidi kollha tat-trejdunjoniżmu se jkunu solvuti bil-ħolqien ta’ din l-għaqda bejn l-unions, iżda ċertament noħolqu klima fejn aħna li nagħmlu parti mill-unions ikollna qagħda iktar b’saħħitha biex ninnegozjaw mal-industrijalisti u ma’ kwalunkwe sidien oħra fil-pajjiż.

L-indipendenza ta’ kull union fid-deċiżjonijiet li jittieħdu għandha tibqa’ tkun rispettata. Iżda fejn nistgħu naħdmu flimkien ejjew ħa naħdmu flimkien. Nistgħu nieħdu eżempju mill-Ingil-terra. Dawn għandhom Trade Union Congress (TUC). Meta dawn ifasslu politika dwar l-ambjent jew ix-xogħol prekarju, ifassluha biex jagħtu direzzjoni lill-unions kollha miġbura taħthom fil-pajjiż. B’hekk l-unions jimxu f’direz-zjoni waħda biex jilħqu miri komuni.

Jekk it-trejdunjonisti ta’ dan il-pajjiż iridu jwettqu dak li ilu għexieren ta’ snin biex jitwettaq, jeħtieġ li nisfidaw il-kultura li ġejjin minna. Biex tbiddel kultura trid iż-żmien, iżda dan il-GWU diġà qiegħda f’qagħda li tagħmlu.

F’dawn l-aħħar sentejn il-GWU qed jirnexxilha ddaħħal membri ġodda li m’għand-homx rabta ma’ tip ta’ politika jew oħra. Fil-GWU daħlu plejers tal-futbol, carers tad-Dar tal-Providenza u tan-Novitas, ħaddiema tal-RTK, u b’sodisfazzjon kbir insemmi l-1,350 student li t-taqsima taż-żgħażagħ li ġej minnha jien irnexxielna ndaħħlu f’din l-aħħar sena. Fl-ewwel ġimgħa ta’ Ottubru ta’ din is-sena daħħalna mal-mija u ħamsin student Universitarju ġdid fis-sezzjoni taż-żgħazagħ tal-GWU.
Ilu li spiċċa ż-żmien li l-ħaddiema jinqasmu skont il-kulur politiku tagħhom. Il-qagħda tal-ħaddiem f’paj-jiżna ma titkejjilx skont il-kulur politiku. Il-qagħda ta’ kategorija ta’ ħaddiema titkejjel skont il-kundizzjonijiet u l-benefiċċji li jkunu qegħdin jaħdmu bihom fil-postijiet tax-xogħol tagħhom.

Jekk m’aħniex se nkunu konvinti fuq din il-ħaġa, m’aħna se naslu qatt f’sitwaz-zjoni fejn il-ħaddiem Malti jkun magħqud fuq missjoni nazzjonali waħda. Ejjew ma nħallu l-ebda politiċi, ġejjin minfejn ġejjin, jikkundizzjonaw il-politika tal-unions. Aħna l-esperti tat-trejdunjoniżmu, u għalhekk m’għandniex għalfejn ngħixu taħt id-dell ta’ ebda partit politiku. Għandna nkunu lesti li nieħdu parir mingħand kulħadd, iżda m’għandna nħallu lil ħadd jikkundizzjona l-policies tal-union li nkunu ġejjin minnha. Huwa dan id-dell politiku li għal ħafna żmien xekkel lill-unions milli jingħaqdu. Daqqa għal raġuni u daqqa għal oħra. Ejjew nimxu lejn sitwazzjoni fejn jiggverna min jiggverna f’dan il-pajjiż, is-saħħa tal-unions tkun dejjem qawwija biex tgħin fit-titjib tal-qagħda tal-ħaddiema u l-professjonisti f’pajjiżna.

Ejjew niftakru li f’kull post tax-xogħol fejn hemm it-trade unions, hemm il-potenzjal li noffru kundizzjonijiet aħjar għall-ħaddiema. Kemm għax il-ħaddiem ikun organizzat u anke għax il-ħaddiem ikun mogħni bi ftehim kollettiv u s-saħħa tal-għaqda fost il-ħaddiema. Il-ftehim kollettiv hija l-għodda li għandna nibqgħu nesiġu li kull ħad-diem ikollu biex itejjeb il-kundizzjonijiet tax-xogħol li jaħdem fihom. Drittijiet oħra li għandu l-ħaddiem, fosthom id-dritt li jistrajka, m’għandna nħallu lill-ebda professur tas-suq ħieles jipprova jnaqqru.

It-tir tagħna ż-żgħazagħ fil-GWU hu li nkunu ta’ servizz lill-ħaddiema li jeħtieġu jkunu magħquda biex jibnu mill-ġdid qagħda soċjali f’saħħitha li tiż-gura futur lill-ġenerazzjonijiet ġodda ta’ pajjiżna. Ċert li b’għaqda bejn il-unions inkunu kapaċi naslu biex nilħqu miri li qatt ma lħaqna qabel. B’kuraġġ u b’determinazzjoni naslu biex nissaħħu. Iżda biex nissaħħu jeħtieġ li nkomplu niġġeddu.

Tuesday, July 12, 2011

Tilgħabulniex ma’ ħobżna!


Kull fejn għoġbu jfarrak dan ­ il-Gvern, għamlu b’sens ta’ vendikazzjoni mal-ħaddiema. Kien hemm żmien li kien jgħid li qal­bu qiegħda mal-ħaddiema, iżda l-istorja wriet li qalbu hija mwaħħla mat-tradiment tal-ħaddiema.

Infakkarkom li l-Gvern fost l-oħ­rajn farrak is-SeaMalta, it-Tarznari, l-Air Malta u t-Trasport Pubbliku. Il-kelma ristrutturar kienet fil-verità vendikazzjoni mill-ħaddiema u minn dawk kollha li fl-imgħoddi jew fil-preżent dejjem kellhom u baqa’ jkollhom għal qalbhom il-ġid u l-għaqda fost il-ħaddiema.

Pastaż mill-kbar

Trid tkun altru pastaż mill-kbar biex bħala ministru inkarigat mill-Air Malta, malli tara li l-bdoti se jagħ­mlu strajk taqbad thedded li l-assi tal-kumpanija se tagħmilhom flus u tibgħat lil kulħadd ’il barra. Mhux talli jridu jkeċċu 511-il ħaddiem mil-linja nazzjonali, talli jiġu jaqgħu u jqumu jekk il-ħaddiema jitkeċċewx kollha kemm huma.

Il-Madonna dehritlu biss meta ġejna għad-divorzju! Issa li hawn tant sensji ppjanati, possibbli li lanqas il-Madonna ta’ Borġ in-Nadur, li qiegħda tefgħa ta’ ġebla bogħod minna, ma rnexxielha tidhirlu!?

Lill-Ministru Fenech, li huwa wkoll jibbenefika mill-€500 żieda fil-ġimgħa, ngħidlu biex ma joqgħodx ikun avventuruż ħafna u jilgħabha ta’ Popeye. Imissu jiftakar li jekk xi darba jasal bl-ajruplan minn barra u l-ħaddiema jagħżlu li ma jwasslulux it-taraġ fejn il-bieb tal-ajruplan, imbagħad malajr naraw minn ikun kiel l-iktar spinaċi.

Ċwieċ Maltin

Napprezza l-mod li bih qed jaħdem Dominic Azzopardi, President tal-Assoċjazzjoni tal-Piloti. Nies determinati bħal dawn huma mexxejja li jeħtieġ naraw iktar minnhom fit-trejdjunjoniżmu li jirrappreżenta kemm lill-ħaddiema u anke lill-professjonisti. Il-Ministru Fenech ħaseb li Azzopardi se jinfaqa’ jibki malli jheddu li l-Air Malta jaf tispiċċa falluta. Falluta iktar milli ġabuha, bit-toqol tal-MIA, ma tistax tkun.

Dan huwa Gvern li tilef il-fiduċja ta’ dawk in-nies li serqilhom il-vot u ta’ dawk li qatt m’għażlu li jemmnuh. Daħak b’kemm alla ħalaq ħaddiema. Kien jaf bil-problemi tal-Air Malta minn qabel l-elezzjoni, u xorta kellu l-wiċċ vili li qabel l-elezzjoni li għaddiet jibgħatilhom ittra fejn fiha jinformahom li x-xogħol tagħhom huwa garantit taħt Gvern Nazzjona­lista.

Ġenji barranin

Barra minn dawn iċ-ċorma ċwieċ Maltin li qegħdin imexxu pajjiżna, ċwieċ li lanqas kapaċi jgħidu jekk triq fir-Rabat hijiex responsabbiltà tagħ­hom jew tal-Kunsill Lokali, għandna ġenji barranin.

Ġenji barranin bħal Peter Davies, Kap Eżekuttiv tal-Air Malta, li qed jitħallas €500,000 biex iċaħħad lil ruxmata Maltin ħutna milli jibqgħu jaqilgħu il-ħobża ta’ kuljum. In-nofs miljun ewro ma jibbastawhx, għax bħala partajm u fuq bażi privata jmexxi lukanda fl-Ingilterra. Xortih tajba tafux, mhux bħall-ħaddiema li jaqgħu taħtu!

Tajjeb tkunu tafu li dan il-ġenju barrani, f’ittra li bagħat lill-piloti, għoġbu jiddeskrivi l-istrajk li beħsiebhom jagħmlu bħala irresponsabbli. Mhux talli hekk, talli fl-ittra stess rama jwaħħal f’dan l-istrajk li se jsej­ħu, bħala l-kawża għal telfien ta’ ‘bookings’. Dan ġie hawn Malta u qed jitħallas bil-belli liri mit-taxxi tiegħek u tiegħi.

Ta’ dawn il-flus kull ma rajna minnu s’issa huma sensji u paroli bħal dawk tal-Ministri Fenech u Gatt, li huma wisq magħrufin għall-frejjeġ. Davies, minn flusna soluzzjonijiet irridu, mhux intimi­dazzjoni lill-ħad­diema li jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom!

Nagħaġ jew iljuni?

Lill-piloti minn hawn inħeġġiġhom biex għada ma jiddejqu xejn jikkonfermaw l-istrajk maħsub għal nhar is-Sibt. Ftakru li nhar il-Ġimgħa il-GWU u l-FORUM flimkien mal-ħaddiema li jirrappreżentaw u dawk kollha li jappoġġjawhom, lesti jkunu l-Belt biex jiddefendu l-ħobża tal-familji kollha li jaħdmu fl-Air Malta.

Lill-Gvern ngħidlu jirringrazzja lil Alla li aħna l-Maltin għadna m’aħniex qegħdin nagħmlu bħall-Ewropej sħabna fi Franza, fl-Ingilterra, fl-Italja u fil-Greċja. Li kieku qegħdin nagħ­mlu bħalhom, il-governabilità ta’ dan il-Gvern kienet tkun f’xifer l-irdum. Dawn l-Ewropej sħabna lesti jaqbżu għal drittijiethom kull meta jilagħbulhom ma’ ħobżhom. Ejjew nagħtu prova ta’ kemm aħna għandna demm Ewropew u ninġabru fi Pjazza San Ġorġ, fil-Belt Valletta, nhar il-Ġimgħa fil-5.30 p.m. b’solidar­jetà ma’ sħabna tal-Air Malta.

[Artiklu ppubblikat f'L-Orizzont tat-Tlieta 12 ta' Lulju, 2011]

Thursday, June 30, 2011

Xogħol prekarju, moħbi jew garantit!


Waħda mill-ikbar sfidi li qed jiffaċċja s-suq tax-xogħol Malti huwa proprju ż-żieda fix-xogħol prekarju. Tliet oqsma partikolari li qed narawhom imnawrin minn dan ix-xogħol prekarju huma dawk tas-servizzi tas-sigurtà, tat-tindif, u l-careworkers fl-isptarijiet. Magħhom hemm oqsma oħrajn tax-xogħol, li lanqas huma biss dikjarati. Ix-xogħol prekarju, meta jkun dikjarat, għandu ħabta jimxi fuq ħabel fin bejn dak li hu legali u dak li hu illegali.

Għalkemm għandna liġi tax-xogħol li toffri ħarsien xieraq lill-ħaddiema, ħafna drabi l-ikbar problema tkun l-infurzar tal-liġi nnifisha. Bosta huma dawk il-ħaddiema li jafu li qed ikunu mċaħħdin minn drittijiet li l-post tax-xogħol joffrilhom, u ma jitkellmux bil-biża’ li jitkeċċew. Fl-istess waqt, bis-saħħa tal-unjins, qed jiżdiedu dawn il-ħaddiema vittmi tal-prekarjat li qed isemmgħu leħinhom, u qed iħeġġu lil sħabhom biex jingħaqdu f’unjin. L-iktar unjin li qed jirnexxilha tagħmel dan hija l-GWU, li kienet tal-ewwel u qatt ma waqfet tqanqal il-kuxjenza dwar ix-xogħol prekarju.

Soluzzjonijiet


It-Taqsima Professjonisti, Finanzi u Servizzi tal-GWU sabet mezz kif toħloq ilqugħ kontra x-xogħol prekarju. Inkludiet il-ħlas minimu tal-ħaddiema bħala parti mill-kundizzjonijiet tat-tender fil-każ tal-Gwardjani Lokali. Barra minn hekk hija lesta tkun ta’ għajnuna lil dawk kollha li jkunu se joffru tender biex jaċċertaw rwieħhom li min ikun imħaddem mill-kumpanija li tieħu t-tender, ikollu d-drittijiet tiegħu mħarsin mill-kundizzjonijiet tat-tender innifsu.

Din il-prattika tajba, li jkollok il-ħlas minimu ddettat fil-kundizzjonijiet tat-tender, tista’ tkun użata f’setturi oħrajn tal-impjiegi biex ikun żgurat li l-ħaddiem ikollu l-paga, il-leave, is-sick leave, il-bolla u t-taxxi onorati kif għandu jkun. Sfortunatament il-Gvern stess qed iżid ir-riħ fil-qalgħa tax-xogħol prekarju b’kuntratti li qed jingħataw minn entitajiet bħal Transport Malta, id-Diviżjoni tal-Edukazzjoni, il-Ministeru tal-Affarijiet Soċjali u saħansitra l-ETC!

Is-suq l-iswed

Iktar inkwetanti huma dawk il-ħaddiema li jaħdmu bla ktieb. Dawn mhuma rregolati mill-ebda liġi, għax appuntu qed jaħdmu fil-moħbi tagħha. Huma bosta l-immigranti li ġew mill-Afrika u anke minn pajjiżi Slavi jew tal-eks-Unjoni Sovjetika, li qed jaħdmu f’oqsma tax-xogħol, bħal fil-kostruzzjoni, u ma nafu xejn mill-kundizzjonijiet li bihom qed jitħaddmu.

In-nisa, li f’Malta pparagunati mall-medja Ewropea, għandhom rata ta’ parteċipazzjoni mill-iktar baxxa fis-suq tax-xogħol, għandhom mnejn jiffaċċjaw ċirkostanzi li jġegħluhom ma jiddikjarawx ix-xogħol tagħhom skont il-liġi. Dan jista’ jkun anke minħabba l-fatt li jkunu jaħdmu f’negozji tal-familji tagħhom li jagħtuhom ċerta flessibilità li jlaħħqu mal-esiġenzi tal-familja, u fl-istess waqt ikollhom dħul ieħor.

Sfortunatament ir-riċerka dwar ix-xogħol mhux dikjarat f’pajjiżna hija fqira, u dik li saret kienet iktar għaġġelija milli korretta. Ix-xogħol fis-suq l-iswed tal-ekonomija jagħti lok għal:
•kompetizzjoni inġusta lil dawk li jaħdmu bil-ktieb u lil sidien ta’ kumpaniji regolari
•sfruttament tal-ħaddiema peress li l-liġijiet ma japplikawx
•nuqqas ta’ kontroll fuq is-suq tax-xogħol minn dawk kollha kkonċernati
•nuqqas ta’ ħarsien tas-saħħa u s-sigurta’ fuq il-post tax-xogħol
•nuqqas tal-edukazzjoni meħtieġa sabiex ħaddiem isibha iktar faċli li jimpjega ruħu.

Tradiment

Nuri solidarjetà sħiħa mall-ħaddiema tal-AirMalta li qabel l-elezzjoni li għaddiet ġew imwegħdin garanzija ta’ xogħol bil-miktub mill-Prim Ministru. Għal darb’oħra qed naraw kif l-immaniġġjar ħażin tal-kumpaniji statali fl-aħħar mill-aħħar qed jagħmel tajjeb għalih il-ħaddiem u dawk li jħallsu t-taxxi.

Nixtieq inkun naf min se jwieġeb għall-prattiċi ħżiena li wasslu lill-AirMalta fejn qiegħda llum. Huwa minnu li t-titjiriet lejn Brussell ġieli raw tibdiliet fl-itinerarju skont l-eżiġenzi ta’ passiġġier speċjali?

[Artiklu ppubblikat fil-ġurnal L-Orizzont ta' nhar it-Tlieta 28 ta' Gunju, 2011]

Wednesday, June 15, 2011

Għasafar kbar u żgħarF’din il-ġimgħa li għaddiet komplejna naraw kif f’pajjiżna għandna ftit għasafar kbar u ħafna għasafar żgħar. Filwaqt li lill-ħaddiema tas-Selmun Palace Hotel kienu qegħdin jgħidul­hom li ma fadalx xogħol għalihom, il-Ministri kienu qegħdin iħabblu rashom kif ma jitilfux €500 iżjed fil-ġimgħa. Naqta’ rasi li l-ebda wieħed mill-ħaddiema tal-lukanda f’Selmun ma jieħu €500 fil-ġimgħa. B’dan kollu nindunaw kif f’pajjiżna l-għasafar il-kbar dejjem qed jittajru iktar fil-għoli, u ż-żgħar dejjem qed jitqasqsulhom ġwenħajhom.

Il-ħaddiema f’Selmun

Lill-ħaddiema f’Selmun, il-Prim Ministru malajr sabilhom soluzzjoni. Qalilhom biex imorru l-ETC! Dawn hu­ma l-ewwel 58 sensja, minn 600 li jidher li huma ppjanati. Iżda bil-liġi, is-sensji ta’ grupp ta’ ħaddiema ma jistgħux isiru mingħajr negozjati mal-unjin. Peter Davies, il-Kap Eżekuttiv tal-Air Malta, għamilha ta’ bir-ruħu li dan ma kienx jafu, iżda l-GWU u d-Dipartiment tal-Impjiegi u r-Relazzjonijiet In­dustrijali malajr għenuh isir jaf dan.

Il-ħaddiema tal-Air Malta huma grupp ieħor ta’ ħaddie­ma traduti minn Gonzi. Kien biss kaċċa għall-voti il-kliem fieragħ li qal Gonzi lil dawn il-ħaddiema qabel l-elezzjoni. Bħalma kien kliem fieragħ dak li ntqal dwar il-ħaddiema tat-Tarzna. Sa Novembru li għadda ċ-Ċermen tal-Air Malta kien qed iserraħ ras il-ħaddiema. Qalilhom li ma kellhomx għaliex jagħtu kas dak li kien qed jinkiteb fil-gazzetti, għax ma kienx minnu li kienu se jitilfu l-impjieg tagħ­hom. Issa qegħdin f’Ġunju, u l-Kap Eżekuttiv qed jgħid biċ-ċar li sal-aħħar ta’ Ottubru li ġej se jkunu qed isiru s-sensji kollha li huma ppjanati.

Kunfidenti li l-GWU se tkun għal darb’oħra qiegħda taqbeż għad-drittijiet tal-għasafar iż-żgħar, li reġgħu ġew ittraduti mill-għasafar il-kbar ta’ dan il-pajjiż. Ċert li l-GWU se tkun qiegħda toffri soluzzjonijiet ħafna aqwa minn tal-Prim Ministru, li wara li tradihom qed jibgħathom l-ETC. Dan qed ngħidu filwaqt li napprezza x-xogħol tajjeb li din il-korporazzjoni għax-xogħol u t-taħriġ tagħmel b’risq dawk li qed ifittxu xogħol.

Il-pagi qegħdin jogħlew!?

Minn studju li sar mill-Professur Joseph Falzon mill-Università ta’ Malta ħareġ li bejn is-sena 2000 u s-sena 2007 l-ispejjeż biex kumpanija tħaddem in-nies żdied iktar minn dak tal-medja fl-Ewropa.

Fil-bidu tal-ġimgħa li għaddiet il-Kummissjoni Ewropea ħarġet tgħidilna biex nagħmlu riforma fil-mekkaniżmu li Malta għandha biex iżżid il-pagi skont l-għoli tal-ħajja tas-sena ta’ qabel (COLA). Dan il-parir tagħtu, biex skont hi, il-prezz tal-ħaddiema għas-sidien ikun iktar kompetittiv ma’ dak tal-Ewropa.

Iżda l-Professur Falzon kien kapaċi jaqra l-kitba fuq il-ħajt, ħafna iktar mill-Kummissjoni, għax qal ċar u tond li l-ispejjeż biex tħaddem in-nies qed jiżdiedu kawża tal-inflazzjoni. Kawża tal-għoli fil-prezzijiet.

L-għasafar il-kbar f’pajjiżna ddeċidew li jsallbu lill-industriji u lill-familji Maltin b’kon­tijiet tad-dawl u l-ilma esaġera­ti. Dan għamluh biex jil­qgħu għad-djun li għandha l-Enemalta, ikkawżati minn żbalji ħoxnin li saru minn ministri u maniġers. B’dan il-mod daħħ­lu lil pajjiżna f’ċirku vizzjuż fejn meta jogħlew il-prezzijiet għall-fabbriki, jogħ­lew il-prezzijiet għall-konsumaturi. B’hekk ġejna f’sit­wazz­joni fejn l-industriji jsibu­ha iktar bi tqila biex jimpjegaw in-nies, u l-ħaddiema dejjem jaraw is-saħħa tal-paga tagħ­hom tonqos.

Jekk hemm riforma li jeħtieġ issir, ċertament hija dik li jitnaqqsu l-ispejjeż tal-kontijiet tad-dawl u tal-ilma għal negozji ta’ kull daqs. Barra minn hekk jeħtieġ li jkollna mekkaniżmu tal-COLA li jirrifletti tassew l-ispejjeż li qegħdin jaffaċċjaw il-familji Maltin u Għawdxin.

Iżda l-għasafar il-kbar ta’ pajjiżna lesti jinħbew wara elf rapport biex ma jarawx l-għa­safar iż-żgħar f’pajjiżna jerġ­għu jtiru fil-għoli. Għalxejn iħambqu s-sidien u l-unjins dwar ħtiġijiet bħal dawn ma’ min qed jara l-Madonna tibki. Wara kollox hu wkoll qed itir fl-għoli mal-klikka ta’ dawk li għandhom il-ġwienaħ kbar. Ara meta jiġu biex jagħtu paga oħra lilhom infushom, hemmhekk l-ebda rapport ma jkun meħtieġ! Dan li qegħdin tieklu huwa biss il-ħobż tat-tradiment.

(Artiklu ppubblikat f'L-Orizzont ta' nhar it-Tlieta 14 ta' Ġunju, 2011)

Tuesday, May 31, 2011

.....ta' "brigant" li jien!


Salvatore Giuliano 1922-1950 - Brigant Sqalli li kellu l-fama ta' Robin Hood


Il-vot tas-Sibt li ghadda kien wiehed car favur Stat Lajk. Bid-divorzju f’Malta kulhadd se jibqa’ jkollu d-dritt li jghix hajtu bil-konvinzjonijiet li kellu qabel ma vvota. Cert li kienu hafna dawk li vvotaw favur id-divorzju minghajr ix-xewqa li qatt jigu bzonnu. L-elettorat Malti wera ruhu li mhux lest li jahseb biss fir-realta’ stabbli u felici li jista’ jkun ghaddej minnha f’hajtu, izda wkoll f’dawk il-persuni li qed ifittxu li jsibu lura stat ta’ kuntentizza f’hajjithom.

Irresponsabbli


Jekk hawn istituzzjoni f’pajjizna li wriet ruhha irresponsabbli quddiem dritt civili bhad-divorzju, certament li din kienet il-knisja. Izda fil-maggoranza taghha, in-nies m’emmnithiex. Kienet tinxtamm tinten wisq il-kampanja tal-Knisja li riedet tpingi d-divorzju daqs li kieku kien xi xitan li se jnawwar is-socjeta’ taghna u jgib taqlib liema bhalu. Il-Knisja qed tnawwar lilha nnifisha billi tibqa’ tipretendi li ghad fadlilha xi pussess fuq il-kuxjenza nazzjonali tal-poplu. Illum l-individwu sar ic-centru ta’ kull filosofija jew politika. Jekk il-Knisja se tibqa’ tqis lin-nies bhala merhla, l-istess bhalma ghamel l-Isqof Mario Grech fl-omelija tieghu ta’ nhar il-Hadd 15 ta’ Mejju, meta qal li “fostna hawn il-briganti li jinqdew b’kull mezz biex joqtlu l-merhla”, allura se tkun qieghda tkompli tinqata’ mir-realta’.

Ic-cittadin Malti u Ghawdxi m’ghadux ihossu parti minn merhla. Sar ihossu kunfidenti mieghu innifsu li jaghrbel, u jahseb bil-hila tieghu, qabel ma jasal ghal decizjoni. Perswaz li kienu bosta dawk li vvotaw ‘Le’ ghal ragunijiet validi li jien nirrispetta. Perswaz ukoll li wiehed irid iqis dawn ir-ragunijiet meta jasal biex ikun mfassal l-abbozz finali tal-ligi tad-divorzju.

Herqan biex nara x’se tkun il-pozizzjoni li se tiehu l-Knisja dwar il-ligi tal-koabitazzjoni. Min hu poggut qed jghix fi « stat tad-dnub » f’ghajnejn il-Knisja. Nippretendi li wara dik il-propoganda mill-pulpti, issa tohrog ifferocjata bid-doppju ta’ li harget dwar id-divorzju, fil-kwestjoni tal-ligi tal-koabitazzjoni. Ghaliex filwaqt li d-divorzju jgibek f’qaghda li tista’ terga’ tizzewweg, meta tkun poggut tichad ghal kollox l-istituzzjoni taz-zwieg. Bl-ebda mod ma qieghed ingib dan l-argument biex inhammar wicc min hu poggut. Dawk li qed jghixu pogguti ghandhom kull liberta’ li jaghmlu dan, izda fl-istess waqt ghandna naraw li kwalunkwe’ ligi tal-koabitazzjoni li tkun introdotta ma sservix biex izzid flok tnaqqas l-anomoliji li ghandna fil-ligijiet li jirregolaw il-familji.

It-tliet isqfijiet hargu jghidu li "Lil dawk kollha li ħadu sehem attiv fuq iż-żewġ naħat, nixtiequ nuruhom is-sogħba tagħna jekk xi ħadd ħassu mweġġgħa b’xi kelma jew azzjoni mill-membri tal-Knisja". Tali apologija giet tard wisq, ezatt waqt il-jum tal-votazzjoni, u allura lanqas biss tiswa’ l-inka li biha giet miktuba.

Medvedev vs Gonzi

Ghal min qed jiehu bic-cajt l-ahbar li d-dinja sejra tispicca s-sena d-diehla, nahseb li jkun ahjar li tirriflettu ghal darba tnejn qabel ma taslu ghall-konkluzjoni. Jien kull meta nara l-ahbarijiet hlief djar itiru mar-rih, nies ghaddejjin bid-dghajsa fit-triq li jghixu u rivoluzzjonijiet mhux qed nara! Tant hu veru li kollox qed jinqaleb ta’ taht fuq, li issa jidher li l-President tar-Russja Dmitry Medvedev qed juza l-istil ta’ Gonzi mall-midja, u Gonzi qed juza l-istil ta’ Medvedev hawn Malta.

Infatti dan Medvedev ghaggeb lil kulhadd xi hmistax ilu, meta quddiemu laqqa’ ruxxmata gurnalisti u filwaqt li tkellem hafna, min segwih stqarr li ma hassu li qal xejn specjali. L-istess bhalma mdorrijin naraw lil Gonzi hawn Malta. Gonzi min-naha tieghu ghazel li juza l-istil li s-soltu juza Medvedev, u nhar il-Hadd hareg jitkellem wahdu mal-lenti, l-istess bhalma jaghmlu mexxejja awtoritarji kull meta jhossuhom daharhom mall-hajt. Minn hawn lil Gonzi nghidlu, li ghalkemm tista’ tahrab, xorta ma tistax tistahba. Jinhadmu kif jinhadmu l-affarijiet, il-poplu ha decizjoni, u din id-decizjoni jehtieg li tkun rispettata.

Dan kollu ghidtulkom ta’ "brigant" li jien!

[Artiklu ppubblikat f'L-Orizzont tal-lum it-Tlieta 31 ta' Mejju, 2011, Pg.13]

Tuesday, May 17, 2011

Taqbel jew ma taqbilx, ivvota IVA!


Jekk taqbel mad-divorzju, għażla waħda għandek, nhar is-Sibt 28 ta’ Mejju mur ivvota IVA fir-referendum. Jekk inti ma taqbilx mad-divorzju, f’jum il-votazz­joni xorta mur ivvota IVA. M’għandekx għaliex iċċaħħad lil dawk li għandhom bżonnu milli jiħduh. Bid-divorzju f’pajjiżna, int li ma taqbilx miegħu tibqa’ żżomm id-dritt li ma tiddivorzja qatt.

Id-dehriet ta’ Tonio

F’din il-kampanja l-Kelma t’Alla mhux talli ġiet użata, talli saħansitra ġiet abbużata. L-istorja għallmitna li huma ħafna dawk li lesti jużaw ir-reliġjon bħal biċċa plastisin li jifformawha kif iridu huma. Il-MP Nazzjonalista JPO ġie kkwotat li qal li “pajjiżna qed jiżżerżaq lura għas-snin 80” għall-mod kif qed tiġi immanipulata l-opinjoni pubblika. JPO seta’ għamel riflessjoni oħra. Dik li wħud għażlu li jiżżerżqu lura lejn is-sittinijiet billi jċaħħdu lin-nies mis-sagramenti u jużaw il-pulpti bħala mezz ta’ propaganda kontra d-divorzju saħansitra waqt funeral!

Ninsab kuntent għal JPO għax ma jkollux dehriet bħal tal-Ministru Tonio Fenech, li mill-bidu ta’ din il-leġiżlatura ’l hawn imissu rriżenja għal 77 darba. Dan Tonio qed jara l-Madonna mweġġa’ li Malta qiegħda tikkunsidra d-divorzju. Li jonqsu jara huma n-nisa msawtin jibku fi djarhom, jittamaw li xi darba jkollhom ċans ieħor li jibnu familja kuntenta!

Bl-iskuża tal-manifest

Waqt li jumejn ilu l-Prim Ministru ta’ dan il-Gvern tal-minoranza kien qed jitkellem f’Dar il-Ġustizzja fil-Libertà fil-Marsa, qalilna li bid-divorzju propost iż-żwieġ se jkun ifisser għaqda ta’ erba’ snin. Bħal dak li qallu li kull min se jkun qed jiżżewweġ se jitlaq lil żewġu jew lil martu eżatt dakinhar tat-tieġ. Kienet ħrafa oħra minn tiegħu! Id-divorzju kien imissu daħal f’pajjiżna mingħajr ebda tqan­żiħ u titubar.

Kien jidħol f’pajjiżna mingħajr il-barka tal-manifest elettorali, eżatt bħalma Malta ddaħħlet fil-programm tan-NATO, Partnership for Peace. Kien jidħol f’pajjiżna inkiss inkiss bħall-pagi doppji tal-Kabinett Malti, li kellhom il-viljakkerija jżidu lilhom infushom fi żmien fejn kwalunkwe Gvern rasu fuq għonqu fid-dinja, f’dan iż-żmien ta’ riċessjoni ekonomika, qed jara kif inaqqas is-salarji ministerjali u mhux iżidhom. Id-divorzju kien jidħol f’Malta biex jixhed li aħna soċjetà moderna, mhux soċjetà bħall-Filippini fejn għadhom isallbu n-nies fit-toroq fi żmien il-Ġimgħa l-Kbira.

Iżda sfortunatament la f’pajjiżna m’għandniex Gvern riformista u wisq inqas rivoluzzjonarju, l-ewwel battalja li rridu nirbħu hija dik li meta nipprovaw immorru pass ’il quddiem, ma nispiċċawx immorru erbgħa lura. Dawk kollha li għandhom għal qalbhom id-drittijiet ċivili f’pajjiżna, minn issa jiħtiġilhom jaħilfu li jekk dan ir-referendum ma jgħaddix, mhux se jaqtgħu qalbhom milli jkomplu jipp­ridkaw u jaħdmu favur dawn it-tibdiliet soċjali u ċivili. Bidliet li Malta qiegħda tistennihom bħalma kull min jixtieq jiżżewweġ u ma jistax, qed jistenna li tidħol f’pajjiżna l-liġi tad-divorzju.

Tħabbru qalbu

F’intervista, Arthur Galea Salomone, li jrid iż-żwieġ bla divorzju, ħareġ jgħidilna li qalbu qiegħda tħabbru għal dawk li diġà qegħdin isibuha diffiċli biex jitimgħu familja waħda, u qed jaħseb tant fit-tul li qed jinkwieta għal dak li jista’ jiġri meta bid-divorzju, persuna mhux talli jkollha tmantni familja, iżda jkollha tmantni tnejn. Qalilna li qed jibża’ li tinħoloq forma ġdida ta’ faqar, meta din iċ-ċirkostanza fil-verità diġà qiegħda magħ­na. Jekk tħarsu madwarkom żgur jirnexxilkom taraw persuna li hija separata u fl-istess ħin qiegħda poġġuta ma’ xi ħadd ieħor.

Ħafna mill-argumenti tal-LE huma fjakki, għax daħlu għal din il-kampanja daqs li kieku kienet xi battalja morali. Mhux qed jirnexxilhom iġibu waħda tajba. Ipprovaw jagħmlulna qalbna ġunġliena billi jżeffnu t-tfal fin-nofs, u ħadd m’em­minhom, għax it-tfal ma jiddistingwux bejn divorzju, se­parazzjoni jew annullament. Hija biss il-firda tal-ġenituri tagħhom li tkiddhom. Issa qegħdin jorbtu d-divorzju mall-faqar. Ċert li lkoll tafu li mhuwiex id-divorzju li jġib il-faqar, iżda l-ħajja li dejjem qiegħda togħla taħt il-bandiera ta’ “min hu l-aqwa jħawwel u min le jitħawwel!”

[Ippubblikat fil-gurnal L-Orizzont tal-lum it-Tlieta 17 ta' Mejju, 2011]